Havelse å

Støt arbejdet i Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å

I disse år vil Hillerød by opleve en stor bymæssig udvidelse med nyt supersygehus, erhvervsarealer og private boligbebyggelser flere steder i byen. Både Pøle Å og Havelse Å vil blive markant påvirket af den øgede vandmængde og vi har brug for at der er politisk opmærksomhed og velvilje til at sørge for god vandafledning så vores marker, jorde, fællesarealer og haver ikke kommer til at stå og soppe i vand fordi vandløbenes kapacitet ikke er fuldt med byudviklingen. Samtidig oplever vi nedbørsmængder der langt overstiger tidligere registrerede målinger. Alt i alt er det meget større vandmængder end tidligere, der skal passere gennem vores vandløb.


Samtidig har vi alle – kommuner så vel som private - en forpligtigelse til at værne om det naturlige forhold langs åløbene og vi skal alle være med til at sikre gode levesteder for fugle, fisk, smådyr og planter i og omkring vandløbene for at sikre at de har en god økologisk tilstand, som det betegnes.


Mange lodsejere langs Pøle å og Havelse Å og alle de små sideløb oplever lige nu konkrete problemer med oversvømmelser af marker og grunde. Det skyldes meget ofte en mangelfuld oprensning og grødeskæring af vandløbene idet det forringer afledningsevnen af vandløbene.


I stedet for at stå alene med problemerne med dårlig afvanding og manglende eller uhensigtsmæssige oprensning af vandløb er det en klar fordel, at vi samler kræfterne og arbejder i fællesskab for en målrettet forbedring af åløbene.


I ålauget arbejder vi for at forbedre åens vandføringsevne, så vandet bedre kan ledes væk fra marker, enge og ikke mindst de befæstede arealer i byen og hele vejnettet. I forbindelse med planlægning, fredning og ændringer i vandløbsregulativer holder vi også øje med, at arbejdet ikke forringer vandføringsevnen i åen.


Ålaugets formål er at give lodsejerne en fælles stemme, så de står stærkere i forhold til vandmyndighederne - kommunerne - og bedre kan komme igennem med deres ønsker og krav.


Vi varetager alle lodsejeres interesser og sørger for kontakt til kommuner og myndigheder. Vi samarbejder med kommunerne - på tværs af kommunegrænser - om planlægning af oprensninger, grødeskæring og naturforbedringer.


Vi tager ofte på besigtigelse sammen med berørte lodsejere og kommunes folk for at fastholde den gode dialog og sikre, at det aftalte er til alles tilfredshed.

Vi holder flere temamødet om året ligesom vi er i løbende dialog med den enkelte lodsejer.


Bliv medlem nu

send en mail til kontakt@freerslevkotel.dk eller nola@nola.dk. Hvis du vil høre mere om foreningens arbejde er du meget velkommen til at ringe til formanden på 28 59 83 90.


Det koster 500 kr. om året at være medlem. Det er vigtige penge som vi bruger i vores arbejde til information og møder, herunder hjemmeside og nyhedsbreve. Ålauget for Havelse Å og Pøle Å støttes også af Nordsjællands Landboforening og Nordsjællands Landboforenings Finansieringsforening.

 

Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å •  Industrivænget 22  •  3400 Hillerød  •  48 22 52 00